from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות

מזמור דברי האלוהים האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות I האל בהתגלמותו עובד ללא תרועות, עבודתו אינה לוטה בערפל. היא אמיתית וממשית, כשם שאחד ואחד הם שניים, אינה נסתרת, ולא תוליך איש שולל. כל שרואה האדם, ממשי הוא, כמו האמת והידע שהוא לומד. עת תושלם העבודה, היכרותו עם אלוהים תהא חדשה, והתפיסות יעלמו מעיניי המבקשים אחריו. זו לא רק השפעתה של עבודתו על הסינים, אלא ייצוג עבודת כיבוש לב כל האנושות, עבודת כיבוש לב כל האנושות. II הרי בשרו, עבודתו וכל אשר אליו מועילים לעבודת כיבושו יותר מכל דבר אחר. מועילים לעבודתו היום, ומחר. בשרו יכבוש ואף יזכה בכלל האנושות. כולה אין לאדם עיסוק נשגב מלהביט, לציית ולהבין את אלוהים. והתפיסות יעלמו מעיניי המבקשים אחריו. זו לא רק השפעתה של עבודתו על הסינים, אלא ייצוג עבודת כיבוש לב כל האנושות, עבודת כיבוש לב כל האנושות. מתוך ״הדבר מופיע בבשר״

האל בהתגלמותו עושה את עבודת כיבוש לב כל האנושות

  • Inapakia...
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Reddit