from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו

מזמור דברי האלוהים אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו I כשאלוהים עובד באופן מעשי, מבטא הוא את טבעו וכל מה שהינו. הוא יכול לעשות מה שאדם לא יכול. ובזה היא כל יכולתו. הוא פועל בעצמו. כך מתבטאת מעשיותו. זכרו זאת היטב: במהותו הוא כל יכול ומעשי. מחזקים אחד את השני. כל מעשיו מבטאים את טבעו ואת כל מה שהוא. הווייתו מכילה את כל יכולתו, את צדקתו ואת מלכותו II אלוהים הוא כל יכול וגם מעשי. מילותיו הן אחד עם כל יכולתו. יש לו את הסמכות. כל אשר הוא אומר מתגשם. ועוד לפני שנראה התוצר, כל יכולתו מתגלה כשהוא מדבר. זכרו זאת היטב: במהותו הוא כל יכול ומעשי. מחזקים אחד את השני. כל מעשיו מבטאים את טבעו ואת כל מה שהוא. הווייתו מכילה את כל יכולתו, את צדקתו ואת מלכותו. III כפי שקרה בעידן החוק. כשהאל שלח את יונה לנינוה, אז נראתה מעשיותו. יונה סרב ובלע אותו דג גדול. הוא בילה שלושה ימים בבטנו. אבל הוא שרד ונשאר בחיים. באשר עשה לו האל נראית כל יכולתו. אלוהים תמיד מראה בעבודתו את מהותו ואת כל מה שהינו. IV ישנם שני צדדים למהותו: כל יכולתו ומעשיותו. "אפשר לראותם בכל שלבי עבודתו, בכל אחד ממעשיו. " זו אחת הדרכים להכיר את האל. זכרו זאת היטב: במהותו הוא כל יכול ומעשי. מחזקים אחד את השני. כל מעשיו מבטאים את טבעו ואת כל מה שהוא. הווייתו מכילה את כל יכולתו, את צדקתו ואת מלכותו. הווייתו מכילה את כל יכולתו, את צדקתו ואת מלכותו. את צדקתו ואת מלכותו. את צדקתו ואת מלכותו. מתוך ״תיעוד נאומיו של המשיח״

אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו

  • Inapakia...
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Reddit