from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה

מזמור דברי האלוהים סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה I לאלוהים סמכות וגם עוצמה אמיתיים הם, לא רק מילים. מתגלים בשלבים, נחזים ביצירתו, ושליטתו על כל דבר. נראים באופן בו הוא מנחה ומנהל את האדם. מוכחים בכל דרך, בכל פרט ובכל היבט של שלטונו, במעשיו ובתפיסתו כל דבר. השמיים והארץ עשויים להשתנות, אך סמכות האל תישאר איתן. כל הדברים אפשר שייעלמו, אך סמכותו של אלוהים נותרת איתן. זאת המהות שלה ייחודית לאל, הבורא. סמכותו ועוצמתו של אלוהים, נראים בכל דבר, מתגלים כאמיתיים. עימם פועל האל, שולט ופוקד פקודות. אף מלאך או שליח אל לא יכול להפגין עוצמה כזו במקומו. רק אלוהים יכול להפעיל עוצמה זו. אף אחד, שום דבר לא ימלט או ישנה את החוקים לפיהם הוא מפעילה. עוצמה וחוקים שכאלו לעולם לא ישתנו. השמיים והארץ עשויים להשתנות, אך סמכות האל תישאר איתן. כל הדברים אפשר שייעלמו, אך סמכותו של אלוהים נותרת איתן. זאת המהות שלה ייחודית לאל, הבורא. מתוך ״הדבר מופיע בבשר״

סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה

  • Inapakia...
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Reddit