from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו

מזמור דברי האלוהים התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו I בכה הרבה מעבודת האל, כל אדם עם ניסיון אמת חש כלפיו יראת כבוד, הנשגבת מהערצה. שיפוטו וייסוריו מגלים את טבעו לאנשים, ולבם ירא מפניו. עלינו לציית ולירוא פני האל, כי טבעו והווייתו שונים מאלו של הנבראים, נשגבים הם מהנבראים.‎ רק לאל שמורים, יראה וכניעה. II מי שחווה את מלאכת האל שיודע את האמת עליו, חש יראת כבוד כלפיו. הדבקים בתפיסות נגד אלוהים, אינם מפגינים לו יראת כבוד, לא ייכבשו אף אם ילכו אחריו. הם מרדנים מטבעם. מלאכתו תביא לידי כך: שכל יציר נברא, יירא את בוראו. כולם יוכלו לסגוד לאל, להשמע למרותו בלב שלם. ‎ כי טבעו והווייתו שונים מאלו של הנבראים, נשגבים הם מהנבראים.‎ רק לאל שמורים, יראה וכניעה. זה מה שיושג, בתום מלאכתו. מתוך ״הדבר מופיע בבשר״

התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו

  • Inapakia...
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Reddit