from Follow the Lamb and Sing New Songs

published on

משמעות הניהול של אלוהים את האנושות

מזמור דברי האלוהים משמעות הניהול של אלוהים את האנושות ניהולו של אלוהים את האדם הוא כדי לזכות באנושות שמסורה לו, ונשמעת לקולו. I ניהולו של אלוהים את האדם הוא כדי לזכות באנושות שמסורה לו. למרות שהשטן השחית אותם הם לא קוראים לו עוד אבינו, כי הם למדו את כיעורו והם מפנים לו את הגב. ומתייצבים מול אלוהים לקבל את משפטו וייסוריו. הם מבדילים בין הכיעור והקדושה, בין גדולתו של אלוהים לרשעותו של השטן. II אנושות שכזו לא תתמסר עוד לשטן, לא תעבוד אותו יותר, ולא תציעה לו מנחותיה. כי אלה הם, הם האנשים שאלוהים זכה בנשמתם, האנשים שנתונים לאלוהים. לכן אלוהים מנהל ת׳אדם. כי אלה הם, הם האנשים שאלוהים זכה בנשמתם, האנשים שנתונים לאלוהים. לכן אלוהים מנהל ת׳אדם. III בניהולו של אלוהים בעת הזו, האדם הוא מושא השחתתו של השטן, ובו בעת הוא גם מטרת הגאולה, הוא הדבר עליו רבים האל והשטן. במהלך עבודת האל, הוא משחרר את האדם שלב אחר שלב, מאחיזת השטן. אז האדם קרוב מאי פעם לאל... כי אלה הם, הם האנשים שאלוהים זכה בנשמתם, האנשים שנתונים לאלוהים. לכן אלוהים מנהל ת׳אדם. כי אלה הם, הם האנשים שאלוהים זכה בנשמתם, האנשים שנתונים לאלוהים. לכן אלוהים מנהל ת׳אדם. לכן אלוהים מנהל ת׳אדם. לכן אלוהים מנהל ת׳אדם. מתוך \'הדבר מופיע בבשר\'

משמעות הניהול של אלוהים את האנושות

  • Inapakia...
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Reddit